Skip to content

Forbes: Alarmistene avslører seg selv.

februar 16, 2013

Klimatilsynet oversetter og viderebringer an artikkel av Larry Bell fra Forbes Magazine.

climatology_dees

President Obama har satt frelse fra den fryktede klimakatastrofen på sin «Action agenda hot list». I sin insettingstale sa han: «vi vil svare på trusselen om klimaendringer, siden vi vet at om vi feiler, vil vi forråde våre barn og de fremtidige generasjoner

Videre satte han de som er uenige i skammekroken: «Enkelte benekter fortsatt vitenskapens overveldende dom, men ingen kan unngå de ødeleggende følgene av rasende branner, forkrøplende tørke og mektige stormer

Denne typen skremmende presidensiell prognose er ikke noe nytt. Han understreket tidligere ved det Demokratiske årsmøtet at global oppvarming ikke var «oppspinn», refererte igjen til nylige episoder med tørke og flom som «en trussel mot våre barns fremtid» og lovet å gjøre klima til en prioritet i hans andre presidentperiode.

Jeg hater å flisespikke, men når det gjelder dommedagsscenarier, så er det kanskje på sin plass å korrigere et par generelle misoppfatninger før jeg tar fatt på dette med «vitenskapens overveldende dom.»

Når det gjelder skogbranner, har disse gått ned med 15% globalt siden 1950. I følge National Academy of Sciences, vil denne trenden fortsette til ihvertfall midten av dette århundret.

Når det gjelder tørke, indikerer en nmylig utgitt studie, publisert i journalen Nature at globalt sett: «har det vært lite endring de siste 60 år» mens FNs Klimapanel konkluderte i fjor: «enkelte regioner i verden har opplevd mer intense og mer langvarige tørkeperioder, særlig i Sør Europa og Vest Afrika, mens andre regioner har opplevd at tørkeperioder har blitt mindre vanlige, mindre intense eller kortere, for eksempel i Nord Amerika og Nordvest Australia.»

Når det gjelder global orkanaktivitet målt i total energi (Accumulated Cyclone Energy), er denne på et så lavt nivå som vi ikke har sett siden 70-tallet. Faktisk opplever USA for øyeblikket den lengste perioden uten at de kraftigste orkanene når land. Wilma, som var den siste orkanen i minst kategori 3 (av maksimalt 5 på Saffir-Simpson skalen (KT)) skjedde for mer enn syv år siden.

Selv de fleste av de presidenten hevder benekter «vitenskapens overveldende dom» er klare over at klimaet endrer seg. Mer interessant er kanskje i hvilken grad mange av de som trykker på alarmknappen faktisk kan stå inne for klimavitenskapens «overveldende dom.» La oss se på noen kommentarer fra disse politikerne og forskerne. Her er noen av mine favoritter:

Hvordan klimaalarmisme fremmer en internasjonal politisk agenda:

Ordet «klima» assosieres vanligvis med årlige presentasjoner av global temperatur, målt over minst de siste tre tiår. Likefullt hadde den globale oppvarming som ble observert gjennom kun 20 år (etter at mange forskere på den tiden faktisk hadde forventet en krise på grunn av global nedkjøling) medført at FN så det nødvendig å nedsette et Klimapanel (IPCC) og å iverksette en serie med internasjonale konferanser, for å forhindre en nært forestående katastrofe. Helt fra begynnelsen var denne krisen allerede tillagt menneskeskapte utslipp av CO2.

En uttalelse fra Maurice Strong, som organiserte FNs Earth Climate Summit i Rio de Janeiro, Brasil, i 1992, avslørte målsetningen: «Vi kan komme til det punkt hvor den eneste måten å redde verden på, er at den industrialiserte sivilisasjonen kollapser

Den tidligere Amerikanske Senator Timothy Wirth, den gang en representant for Clinton-Gore administrasjonensom undersekretær for globale spørsmål, sa seg enig i sin tale til den samme konferansen i Rio: «Vi må kjøre denne saken om global oppvarming. Selv om teorien om global oppvarming er feil, gjør vi uanset tdet rette når det gjelder økonomisk politikk og miljøvernpolitikk

En annen som talte til Rio-konferansen var konsitituert Assistant of State Richard Benedick, den gang leder for policy-avdelingen for State Department, som sa følgende: «en traktat om global oppvarming (Kyoto) må implementeres selv om det ikke finnes vitenskapelig bevis for (den menneskeskapte) drivhuseffekten

I 1988 fortalte den tidligere kanadiske miljøvernminister til journalister og redaktører for The Calgary Herald at: «Uansett om vitenskapen om den globale oppvarmingen er fullstendig tøv, så er klimaendringer vår største mulighet til å fremme rettferdighet og likhet i verden

I 1996 uttalte tidligere president for Sovjetunionen Michail Gorbachev: «Trusselen om en miljøkrise vil bli nøkkelen til å låse opp en ny verdensorden

I sin tale til FNs konferanse om klimaendringer i Haag i år 2000, fortalte den tidligere franske President Jaques Chrirac hvorfor FNs Klimapanel støttet Vesteuropa på viktige punkter i forhold til Kyotoprotokollen: «For første gang institusjonaliserer menneskeheten et genuint instrument for global politisk styring, et som bør finne sin plass innenfor en Verdens Miljøvernorganisasjon, noe både Frankrike og EU ønsker å se opprettet

Hvordan noen av nøkkelforskerne hos FNs Klimapanel oppfatter sin egen vitenskap:

Til å begynne med, la oss se på to ulike synspunkter på spørsmålet om hvorvidt det finnes en påviselig menneskeskapt effekt på globalt klima:

Først fra oppsummeringen av Klimapanelets rapport i 1996, skrevet av B.D. Santer, T.M.L Wigley, T.P. Barnett, and E. Anyamba: «det er bevis for et mønster når det gjelder klimaets respons i forhold til drivhusgasser og sulfatearosoler…fra geografiske, sesongmessige og vertikale mønstre i temperaturendringer…Disse resultatene peker på en menneskeskapt påvirkning på klimaet

Så, også i 1996 kom det en publikasjon, The Holocene, av T.P. Barnett, B.D. Santer, P.D. Jones, R.S. Bradley and K.R. Briffa, altså fra de samme folkene,  hvor følgende formidles: «Estimater for naturlige variasjoner er helt avgjørende når det gjelder å finne bevis for menneskeskapt påvirkning på globalt klima…vi har beregnet et spekter..fra paleo-temperatur proxier (f.ex måling av treringer i gamle trær -Klimatilsynet) og sammenlignet disse med…generelle sirkulasjonsmodeller..ingen av de tre estimatene for naturlige variasjoner stemmer med hverandre..inntil dette er klarlagt er det vanskelig å si hvorvidt det finnes et mennneskeskapt signal eller ikke

Med andre ord kan ikke disse forskerne, som vi skal ta frem senere i denne artikkelen, med sikkerhet om menneskeskapte utslipp i det hele tatt har hatt noen innflytelse på klimaet i det hele tatt, og i tilfelle om dette har forårsaket oppvarming eller nedkjøling!

En av Klimapanelets talsmenn, Ottmar Edenhofer gir råd i november 2010: «Man bør løsrive seg fra illusjonen om at internasjonal klimapolitikk er miljøvernpolitikk. I stedet handler klimapolitikk om hvordan vi omfordeler verdens ressurser

Den nå avdøde Stephen Schneider som skrev boken Genesis-strategien i 1976, en bok som advarte mot risikoen for en global avkjøling og hvilken risiko dette medførte for kloden, gjorde senere en 180-graders sving og ble hovedforfatter for flere av de viktigste delene i tre av Klimapanelets rapporter. I en uttalelse i bladet Discover sa han følgende: «På den ene side er vi som vitenskapsmenn etisk bundet til den vitenskapelige metode, mens på den andre side er vi ikke bare vitenskapsmenn, men også mennesker. Og som de fleste mennesker vil vi gjerne gjøre verden til et bedre sted, noe som i denne konteksten betyr at vi arbeider for å redusere risikoen for potensielt katastrofale klimaendringer. For å oppnå dette må vi forsøke å samle bred støtte, å fange folkets oppmerksomhet. Dette innebærer selvfølgelig å søke massiv pressedekning. Så vi må servere skremmende scenarier, komme med forenklede og dramatiske uttalelser, og i minst mulig grad nevne de tvil vi måtte ha. Hver og en av oss må bestemme oss for hva som er den beste balansen mellom å være effektiv og å være ærlig

Kevin Trenberth, en av hovedforfatterne for Klimapanelets rapporter i 2001 og 2007 skrev i 2007: «Ingen av de modellene som benyttes av FNs Klimapanel beskriver klimaets observerte tilstand i utgangspunktet, og ingen av klimamodellenes resultater samsvarer med klimaets observerte tilstand ved sluttpunktet

Christopher Landsea, en av de mest prominente internasjonale ekspertene på sykloner ble lamslått da han ble informert om at Trenberth hadde deltatt i en pressekonferanse i 2004 etter en sesong med mange dødlige stormer i Florida, hvor det ble annonsert: «Eksperter advarer om at global oppvarming sannsynligvis vil fortsette å forårsake stadig flere episoder med intens orkanaktivitet

Siden Klimapanelets rapporter i 1995 og 2001 ikke kunne finne noen sammenheng mellom global oppvarming og orkaner, og det ikke fantes noen nye analyser som antydet en slik kobling, skrev han til ledende administrator hos FNs Klimapanel: «Hvilke vitenskapelige, fagfellevurderte studier kan underbygge disse uttalelsene? Hvilke studier viser en sammenheng mellom observerte trender i temperatur og de lange trendene i orkanaktivitet?»

Siden han (selvfølgelig) ikke fikk noe svar ba han om forsikring om at Klimapanelets rapport i 2007 ville representere vitenskapens faktiske standpunkt: «Dr Trenberth ser ut til å ha kommet til den konklusjon at global oppvarming har endret orkanaktiviteten, noe han allerde har uttalt offentlig. Dette representerer ikke konsensus blant oss som forsker på orkaner

Det kom ingen forsikring, så Landsea, som var invitert som forfatter for Klimapanelets rapport sa fra seg sine oppgaver som forfatter for Klimapanelets rapport i 2007 og sendte ut et åpent brev hvor han presiserte sin begrunnelse:
http://www.climatechangefacts.info/ClimateChangeDocuments/LandseaResignationLetterFromIPCC.htm
Enkelte interessante eposter fra Climategate:
Fra Phil Jones (University of East Anglia) til Kevin Trenberth (Begge velkjente kapittelforfattere fra flere av Klimapanelets rapporter): «Kevin, det ser ut til at denne potensielle nye studien i Nature kan bli verd å sitere, forutsatt at den konkluderer med at Global Oppvarming har effekt på aktivitet for tropiske sykloner

Jones ville gjerne sørge for at det som kunne støtte denne forbindelsen ble presentert i Klimapanelets rapport: «Å få folk som vi kjenner og stoler på (inn i Klimapanelet) er helt nødvendig – derfor kommentaren min om orkansaken

Raymond Bradley, medforfatter i Michael Manns herostratisk berømte og forfeilede Hockey Stick studie, (Se Al Gores bok «En ubehagelig sannhet med tilhørende powerpointpresentasjon/film) som ble sterkt promotert i tidligere rapporter fra Klimapanelet, viste sin misnøye med en ny publikasjon fra Mann og Jones: «Studien er grunnleggende patetisk og burde aldri blitt publisert. Jeg vil ikke assosieres med denne 2000-årige rekonstruksjonen

Trenberths medarbeider Tom Wigley fra National Center for Atmospheric Research skrev: «Mike (Michael Mann), den figuren du sendte gir et feilaktig bilde…det har vært en rekke uærlige presentasjoner av modellresultater fra individuelle forfattere og fra Klimapanelet.

Wigley og Trenberth foreslo i en ennen epost til Michael Mann: «Om du tror at (Yale-professoren James) Saiers er blant skeptikerne til drivhusteorien, så, om vi kan finne dokumenterte beviser for dette, kunne vi gå igjennom offisielle (American Geophysical Union) kanaler for å få ham avsatt (som sjefsredaktør for det vitenskapelige tidsskriftet Geophysical Research Letters).»

En melding fra Phil Jones til Michael Mann refererer til to studier (som reduserer klimatrusselen) , på det tidspunkt nylig publisert i den vitenskapelige journalen Climate Research. Jones skriver med overskriften «HØYST KONFIDENSIELT»: Jeg kan ikke forestille meg noen av disse studiene i den neste rapporten fra Klimapanelet. Kevin (Trenberth) og jeg skal holde disse utenfor på den ene eller andre måten – om vi så må omdefinere hva fagfellevurdert vitenskap betyr

Den fjerde juni 2003 i en epost fra keith Briffa (University of East Anglia) til sin kollega innenfor rekonstruksjon av tidligere tiders temperaturer gjennom observasjon av årringer i trær, Edward Cook hos lamont-Doherty Earth Observatory i New York: «Jeg fikk en studie til evaluering skrevet av en koreansk type og noen fra Berkeley, som hevder at den metoden vi benytter for rekonstruksjon er feilslått, forutinntatt, slapp, fryktelig, etc..om den publiseres slik den er kunne denne studien gjøre en god del skade…den blir ikke enkel å bare avfeie siden matematikken synes teoretisk korrekt…konfidensielt behøver jeg nå en hard og om nødvendig utvidet begrunnelse får å avvise den for publisering

Tom Crowley, et sentralt medlem av Michael Manns Menneskeskapte Hockeyteam skrev: «Jeg er ikke overbevist om at «sannheten» alltid er verd å oppnå, om den kommer på bekostning av skade på mellommenneskelige forhold

Flere eposter avslører at enkelte forskere mente at gode intensjoner måtte gå foran vitenskapen. Jonathan Overpeck, en koordinerende hovedforfatter for Klimapanelets rapport foreslo: «Trikset kan kanskje være å bestemme seg for selve budskapet og bruke dette som en slags guide i forhold til hva som skal tas med og hva som skal utelates

Phil Jones skrev: «Det grunnleggende problemet er at alle modellene tar feil – de tar ikke i stor nok grad hensyn til middels og lav skydannelse…hva han (Zwiers) har gjort kommer til en annen konklusjon enn caspar og gene! Jeg regner med at dette kan reddes ved bruk av omtenksom ordbruk

Peter Thorne fra UK Met Office skriver til Phil Jones med en advarsel: «Observasjonene viser ingen økende temperaturer i den tropiske troposfæren om en ikke aksepterer en enkelt studie og forkaster en rekke andre. Dette er direkte farlig. Vi må kommunisere usikkerheten og være ærlige. Phil, jeg håper vi får tid til å diskutere dette spørsmålet om nødvendig.

I en annen epost skriver Thorne: «Jeg tror også at vitenskapen manipuleres av politiske årsaker, noe som kanskje ikke er spesielt smart i lengden, for noen av oss.»

Andre kommentarer fra forskere i Climategate:

«Det er åpenbart at endel finjustering eller kjempeflaks er involvert. Tviler på at klimamodellverdenen kan slippe unna med dette i lengden

«Det er utenkelig at politikerne skal fatte beslutninger om milliard, eller billioninvisteringer for tilpasning til regionale klimaendringer, basert på modeller som ikke engang kan beskrive eller simulere de mest grunnleggende bestanddelene i klimasystemet

En forsker forutså en spesielt skremmende konsekvens: «Hva om klimaendringer viser seg kun å være et resultat av naturlige svingninger over flere tiår?…De kommer sannsynligvis til å ta livet av oss..»

Kostnadene av ideologi forkledd som vitenskap:

Som en av de stiftende medlemmene av greenpeace, Peter Moore observerte i Januar 2011: «Vi har ikke noe vitenskapelig belegg for at menneskene er årsaken til den globale oppvarminmg som har skjedd de siste 200 år…alarmistene benytter seg av skremselstaktikker for at samfunnet skal gå over til en energipolitikk som kommer til å skape en enorm energifattigdom blant de fattige. Det er ikke bra for folk og det er ikke bra for miljøet.»

Moore ble spurt om hvem som er ansvarlige for å promotere ubegrunnet klimafrykt og hvilke motiver de har og han svarte: «Det er en sterk sammenslutning av interesser. Forskere som ønsker stipender, media som ønsker overskrifter, universiteter som ønsker tilskudd fra store donorer, stiftelser, miljøverngrupperinger, politikere som ønsker å fremstå som om de redder fremtidige generasjoner. Alle disse folkene har samlet seg omkring dette feltet.»
—————————————————–
Klimatilsynet kommer tilbake med mer fra Climategate og fra de klimaforskerne som fortsatt ikke har fått den oppmerksomhet de fortjener.

Reklamer

From → Uncategorized

2 kommentarer
  1. Christer permalink

    Så fint å basere en kritisk artikkel på korte utdrag fra ikke-navngitte studier. Kan dere vennligst oppgi navn på studiene? Hva heter f.eks. studien i Nature som mener at det globalt sett ikke har vært noen økning i tørken de siste 60 år?

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

%d bloggere like this: